Informacje podstawowe

Urząd Miejski w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Wydział Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-26
Data publikacji ostatniej istotnej zmiany: 2023-03-29

 • Dodano informacje o możliwości skorzystania z usług tłumacza w budynku Urzędy przy ul. Piłsudskiego 51.

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
   • Mapy
   • Schematy
   • Dokumenty wytworzone przez inne podmioty

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21
   Deklaracje sporządzono na podstawie: Samooceny
   Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych?: Tak

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, adres poczty elektronicznej: Skretariat Prezydenta Miasta Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 645 10 200
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

   Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dostępny jest pod tym linkiem: Dostępnośc architektoniczna budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
   Wyciąg z opisu:

    ul. Piłsudskiego 51

   • Dojście do budynku jest szerokie i utwardzone, w pobliżu budynku krawężniki są obniżone.
   • Przed głównym wejściem do budynku znajdują się schody oraz pochylnia z obustronnymi poręczami.
   • Do Urzędu można wejść z psem asystującym.
   • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych
   • W budynku brak działającej windy

   Obsługa osób głuchych i głuchoniemych

   Osoby niesłyszące z Grudziądza mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego podczas załatwiania formalności urzędowych w Ratuszu oraz w innych instytucjach miejskich.

   Z usług tłumacza można skorzystać osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 lub on-line – za pośrednictwem komunikatora Skype: Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz

   Z usług tłumacza można skorzystać osobiście także w siedzibie Urzędu przy ul. Piłsudskiego 51.

   Osoba głucha, która chce skorzystać z pomocy, powinna przed spotkaniem napisać sms na numer telefonu 885 887 045, bądź maila na adres Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz, w celu ustalenia terminu.

   Tłumacz migowy jest do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu:

   • poniedziałek 7.30-15.30
   • wtorek 7.30-17.00
   • środa 7.30-15.30
   • czwartek 7.30-15.30
   • piątek 7.00-13.30

   W sprawach nagłych, można kontaktować się z tłumaczem za pomocą platformy Skype: Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz

   Dodatkowe informacje oraz skróty klawiaturowe

   Ze względu na fakt, że strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach, przewidzieliśmy; Dla osób słabowidzących, wersje tekstową oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach oraz szereg innych narzędzi dostępnych w lewym górnym rogu strony pod ikoną osób niepełnosprawnych.

   Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury.

   • Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.
   • Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji.
   • Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.
   • Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

    Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

   • przejdź do głównego menu
   • przejdź do treści
   • przejdź do wyszukiwarki
   • przejdź do mapy serwisu

   W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

   • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER/EDGE: Lewy ALT + „klawisz skrótu”
   • Dla przeglądarki MOZILLA: Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”  Comments are closed.

  Close Search Window
  Skip to content