TRANSPORT DROGOWY

Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych).

Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada „od drzwi do drzwi”). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Poniżej znajdziecie wszelkie wnioski i załączniki potrzebne do świadczenia usług transportu na terenie kraju oraz na terenie gminy-miasto Grudziądz

Wszelkich wpłat związanych z uzyskiwaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń prosimy o dokonywanie na konto:

Gmina – Miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

PKO BP oddz. I Grudziądz
nr konta: 86 1020 5040 0000 6002 0086 2110

lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Wnioski i załączniki do pobrania


Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Uwaga! Obecnie nie potrzebujesz żadnych zezwoleń ani licencji, jeśli będziesz wykonywać przewóz pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.


Od kwietnia 2022 roku pozwolenia będzie wymagał również przewóz towarów pojazdami powyżej 2,5 tony w transporcie międzynarodowym.


NAZWA DOKUMENTU
WORD
PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie o niekaralności
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie o niekaralności poza terytorium RP
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie zarządzającego transportem
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie liczbie zatrudnionych kierowców
POBIERZ
POBIERZ
Wykaz pojazdów
POBIERZ
POBIERZ
Wniosek o zmianę w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika
POBIERZ
POBIERZ
Pobierz cały komplet wymaganych dokumentów
POBIERZ
POBIERZ

Załatw sprawę online


Jeśli chcesz wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów) to musisz uzyskać odpowiednią licencję od starosty. Jak to zrobić dowiesz się z poniższego opisu.


Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się przedsiębiorcy, jeżeli wobec członków organu zarządzającego osoby prawnej (na przykład członków zarządu), osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie orzeczono:

 • prawomocnego wyroku za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu

 • prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

 • O licencję możesz ubiegać się niezależnie od formy, w jakiej prowadzisz swoją działalność. Możesz to zrobić więc zarówno jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także jako właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Jeśli uzyskasz licencję jako firma, a nie osoba fizyczna, to kierowcy, których ewentualnie będziesz zatrudniał, będą korzystali z wypisów z licencji uzyskanej na firmę.


  NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie o niekaralności
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie zarządzającego transportem
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o zmianę w licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  POBIERZ
  POBIERZ
  Pobierz cały komplet wymaganych dokumentów
  POBIERZ
  POBIERZ

  Załatw sprawę online


  Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać służbowe auta na własne potrzeby? Na przykład przewozić nimi:


 • narzędzia lub maszyny niezbędne do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej

 • pracowników

 • kupione lub wynajęte rzeczy.

 • Możesz to zrobić dopiero po uzyskaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

  Pamiętaj, że po uzyskaniu zaświadczenia na potrzeby własne, pojazdy prowadzone mogą być wyłącznie przez ciebie lub twoich pracowników.


  NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Wniosek o zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie kierowcy
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wykaz pojazdów
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o zmianę w zaświadczeniu na przewóz drogowy na potrzeby własne
  POBIERZ
  POBIERZ
  Zrzeczenie się zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
  POBIERZ
  POBIERZ
  Pobierz cały komplet wymaganych dokumentów
  POBIERZ
  POBIERZ

  Załatw sprawę online


  Licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym dostaniesz jeżeli:

  ty, lub osoby zarządzające firmą:


 • nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu

 • nie wydano wobec was prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

 • zatrudnieni przez ciebie kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez ciebie, lecz wykonujące osobiście przewóz na twoją rzecz, nie mają prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy

 • posiadasz tytuł prawny do dysponowania samochodami osobowymi, którymi będzie przewóz osób (np. są twoją własnością, współwłasnością lub w leasingu) i spełniają one określone w przepisach wymagania techniczne


 • Ponieważ licencja ta dotyczy przewozu osób samochodem osobowym tylko na terenie Polski, to nie musisz posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


  Pamiętaj!, że przewóz możesz wykonywać na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z klientem, każdorazowo przed rozpoczęciem usługi danego przewozu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w lokalu twojej firmy, będącym nieruchomością albo częścią nieruchomości.


  Zapłata regulowana jest w formie bezgotówkowej. Dopuszcza się zapłatę gotówką w lokalu twojej firmy


  W samochodzie nie możesz mieć:


 • taksometru

 • widocznych i czytelnych z zewnątrz samochodu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej twojej firmy lub innych oznaczeń mających na celu jej identyfikację

 • reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi


 • lamp lub innych urządzeń technicznych na dachu samochodu


 • Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.


  Pamiętaj, że do wykonywania każdej z tych działalności musisz posiadać odpowiednią licencję.  NAZWA DOKUMENTU

  WORD
  PDF
  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie o posiadaniu dobrej reputacji
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wykaz pojazdów
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o zmianę w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
  POBIERZ
  POBIERZ
  Pobierz cały komplet wymaganych dokumentów
  POBIERZ
  POBIERZ

  Załatw sprawę online


  Jeśli chcesz przejechać po drogach publicznych ciągnikiem rolniczym lub tzw. pojazdami wolnobieżnymi (na przykład kombajnem czy harwesterem do ścinania drzew), musisz mieć zezwolenie. W przypadku ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych będzie to zezwolenie kategorii I, które obejmuje pojazdy o:

 • długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

 • naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi

 • szerokości nieprzekraczającej 3,5 m

  Przejazd po drodze publicznej i krajowej pojazdem o większych gabarytach niż standardowe auta spotykane na drogach wymaga zezwolenia odpowiedniej kategorii.

  Uwaga! Zezwolenie kategorii III uprawnia również do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla kategorii II.


  NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Zezwolenie na przejazd ponadnormatywny dla KATEGORII I
  POBIERZ
  POBIERZ
  Zezwolenie na przejazd ponadnormatywny dla KATEGORII II-IV
  POBIERZ
  POBIERZ

  KATEGORIA IZałatw sprawę online

  KATEGORIA II-IVZałatw sprawę online


 • Pełna nazwa licencji to licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Mając taką licencję możesz przewozić ludzi taksówką.

  Licencję możesz dostać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie*

 • na terenie Warszawy.

  * Skontaktuj się z urzędem gminy i sprawdź, czy i które gminy podpisały takie porozumienie.

  Wniosek złóż do urzędu gminy, na terenie której będziesz jeździć taksówką. Możesz także starać się o licencję na taksówkę, ważną na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Będzie to możliwe, jeśli gminy te zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie. Jeśli tak, to wniosek o licencję złóż do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz lub masz siedzibę.


  NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie o zatrudnionych kierowcach
  POBIERZ
  POBIERZ
  Oświadczenie o posiadaniu dobrej reputacji
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wykaz pojazdów
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  POBIERZ
  POBIERZ
  Pobierz cały komplet wymaganych dokumentów
  POBIERZ
  POBIERZ

  Załatw sprawę online


 • Przewóz regularny odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, czyli na określonych trasach i w określonym czasie. Autobusy muszą być zarejestrowane w Polsce. W Polsce musi się znajdować miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu. W innym przypadku potrzebujesz:

 • zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze Unii Europejskiej, EFTA lub Szwajcarii, lub
 • zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza Unią Europejską

  Jakie informacje ma zawierać rozkład jazdy: przystanki
 • godziny odjazdów autobusów
 • długość linii komunikacyjnej (podaną w kilometrach)
 • odległości między przystankami
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy

  Więcej informacji uzyskasz tu: Czytaj
  ————————————————————————————————–

  Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przewozić pracowników np. do zakładu pracy lub na miejsce budowy?
  Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na wskazanej linii komunikacyjnej.

  Przewóz regularny specjalny to przewóz:

 • określonej grupy osób
 • w określonych odstępach czasu
 • po określonych trasach

 • Aby wykonywać takie przewozy, trzeba mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową (kopię należy załączyć do wniosku).

  Wniosek – w zależności od zasięgu przewozów – złóż do:

 • wójta – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze gminy
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeśli przewozy mają odbywać się na liniach istniejącej komunikacji miejskiej
 • starosty – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze powiatu
 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym siedzibę ma związek międzygminny – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze gmin tworzących taki związek
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
 • marszałka województwa – jeśli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale są na obszarze jednego województwa
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeśli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa

  Kierowca wykonujący przewóz specjalny musi mieć przy sobie odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia i aktualny rozkład jazdy.

  Taki kierowca musi mieć ponadto:

 • kartę kierowcy
 • zapisy tachografu
 • zaświadczenie od przedsiębiorcy (w przypadku braku tachografu)

  NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  POBIERZ
  POBIERZ

  Brak możliwości załatwienia sprawy online 🙁


 • NAZWA DOKUMENTU
  WORD
  PDF
  Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zabezpieczenie finansowe
  POBIERZ
  POBIERZ
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przejazd środkami komunikacji miejskiej
  POBIERZ
  POBIERZ

  Podstawy prawne

  Close Search Window
  Skip to content