Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu

Grupa pasażerówWymagane dokumenty
Honorowi Obywatele Miasta Grudziądza.Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza wraz z dokumentem tożsamości.
Dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia oraz pełnoletni opiekun tych osób


Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Dokumenty osób niepełnosprawnych:
1) legitymacja osoby niepełnosprawnej,
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS) stwierdzające niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów nie zawiera zdjęcia należy okazać

dokument tożsamość.

ze zdjęciem stwierdzający

Dokumenty
wymagane niepełnosprawności osoby.

wymienione powyżej nie są w przypadku widocznej

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących

Dokumenty opiekuna przy przejazdach po osobę niepełnosprawną albo po jej odwiezieniu:
1) do placówek oświatowych – zaświadczenie wystawione przez placówkę,

2) do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:
1. Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.
2. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
3. Osoby z I grupą inwalidzką.
oraz pełnoletni opiekun.

1) legitymacja lub orzeczenie potwierdzające: – znaczny stopień niepełnosprawności,
– całkowitą niezdolność do pracy
i samodzielnej egzystencji albo

– niezdolność do samodzielnej egzystencji, – I grupę inwalidzką,
2) zaświadczenie wystawione przez organ rentowy potwierdzające:

– niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– I grupę inwalidzką.
Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów nie zawiera zdjęcia należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz towarzyszący im opiekun.

Dokumenty nie są wymagane.
Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.
Osoby z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz towarzyszący im opiekun.

Osoby niewidome oraz towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies).

1) legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu chorób narządu wzroku,

2) orzeczenie potwierdzające:
– umiarkowany stopień niepełnosprawności, – całkowitą niezdolność do pracy,
– II grupę inwalidzką

z powodu chorób narządu wzroku.
3) zaświadczenie wystawione przez organ rentowy potwierdzające:
– całkowitą niezdolność do pracy,
– II grupę inwalidzką z powodu chorób narządu wzroku.
Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów nie zawiera zdjęcia, należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.
Przewodnika wskazuje osoba uprawniona.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej wiek.
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności służbowe oraz funkcjonariusze Policji wykonujący czynności służbowe.Legitymacja służbowa.
1. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. i członkowie ich rodzin w zakresie określonym Układem Zbiorowym Pracy.
2. Kierowcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.
Uprawnienie to dotyczy korzystania ze środków komunikacji miejskiej obsługiwanych przez wymienionych operatorów.
Właściwy bilet wolnej jazdy wydawany przez operatorów.
Zasłużeni honorowi dawcy krwi
– kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
-mężczyźni, którzy oddali
w dowolnym czasie co najmniej
18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi według wzoru odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi wraz z dokumentem ze zdjęciem.
Wolontariusze akcji charytatywnych lub społecznych, w tym streetworkerzy.Legitymacja lub zgoda wydana przez organizatora transportu publicznego.
Członek rodziny wielodzietnej posiadający Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny.
Uprawnienie dotyczy wyłącznie linii sezonowej R.
Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych wraz z osobami wspólnie podróżującymi w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym – każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu.Ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Grupa pasażerówWymagane dokumenty
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ukończenia szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Ważna legitymacja szkolna.
Uczniowie i studenci zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia.Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub Karta Euro 26 Student, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
Uczniowie pobierający naukę
w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Legitymacja uczniowska wystawiona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
Emeryci i renciści, a także renciści socjalni, nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych.Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby oraz legitymacja emeryta – rencisty lub legitymacja emeryta lub rencisty posiadająca zdjęcie.
Grupa pasażerówWymagane dokumenty
Członek rodziny wielodzietnej posiadający Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia.

Uprawnienie obejmuje bilety okresowe w granicach administracyjnych miasta.
Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz ważna legitymacja szkolna.

Wykaz uprawnień do przejazdów sporządzony na podstawie:

UCHWAŁA NR XIII/105/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Poza wymienionymi powyżej ulgami, w pojazdach komunikacji miejskiej obowiązują wszystkie ulgi obowiązujące na mocy ustaw.

Gdzie kupić bilet?

Biletomat

Sprawdź gdzie znajdziesz najbliższy biletomat.

Online

Przez stronę lub aplikację.

Punkty sprzedaży

W wybranych sklepach na terenie miasta.

Biuro Obsługi Interesanta w C.H. Alfa, ul. Chełmińska 4

pon-pt 9:00 – 17:00

Punkt Sprzedaży Biletów, ul. Legionów 71 B pon-pt 7:00 – 15:00

U kierowcy

Można nabyć tylko i wyłącznie karnet wieloprzejazdowy ulgowy 4-odcinkowy

cena 7,60 zł

Close Search Window
Skip to content