Opłaty dodatkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz

§ 1

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

1) jako 65 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) jako 45 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3) jako 40 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego – za naruszenie przepisów w zakresie przewozu zwierząt i rzeczy;

4) jako 150 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego

– za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;

§ 2 

Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 w razie:

1) udokumentowania przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu;

2) przedstawienia przez pasażera biletu okresowego zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 5640)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Łukasz Kowarowski

Gdzie kupić bilet?

Biletomat

Sprawdź gdzie znajdziesz najbliższy biletomat.

Online

Przez stronę lub aplikację.

Punkty sprzedaży

W wybranych sklepach na terenie miasta.

Biuro Obsługi Interesanta w C.H. Alfa, ul. Chełmińska 4

pon-pt 9:00 – 17:00

Punkt Sprzedaży Biletów, ul. Legionów 71 B pon-pt 7:00 – 15:00

U kierowcy

Można nabyć tylko i wyłącznie karnet wieloprzejazdowy ulgowy 4-odcinkowy

cena 7,60 zł

Close Search Window
Skip to content